Huygen Ingenieurs & Adviseurs

nationaal en internationaal

Huygen (HI&A) voert toegepast onderzoek uit voor bedrijven, onderzoekinstellingen en overheidsinstituten. De meeste onderzoeken richten zich op een combinatie van duurzame ontwikkeling en bouwmethoden, energiebesparing, comfort en gedrag van gebruikers van gebouwen.

Meestal wordt voor grootschalig onderzoek samengewerkt met universiteiten, collega-adviseurs en bedrijven uit de bouw- en vastgoedsector in een onderzoeksconsortium. Huygen heeft meerjarige ervaring met de Kaderprogramma’s van de Europese Unie [EW1] (bijv. HORIZON 2020) en met Nederlandse onderzoeksprojecten, gefinancierd vanuit het topsectorenbeleid van de overheid (TKI).

De Nederlandse projecten uitgevoerd binnen de Topsector Energie zijn:

 • Treco 2014-heden
  Het doel van TRECO is het ontwikkelen en leveren van monitoring, regeling en feedback voorzieningen voor woningen om daarmee optimaal in te kunnen spelen op fysieke omstandigheden en individuele bewonerskenmerken en hun gedrag. Daarvoor is het nodig om de achtergronden van “werkelijke energiegebruik” en het thermo regulerend gedrag van mensen fundamenteel te begrijpen en daardoor te kunnen voorspellen en te kunnen controleren en daarmee de voor NZE benodigde energiebesparingscomponenten, optimaal te regelen en aan te sturen. Lees onder meer of ga naar de website.
 • Treco Ofice 2015-heden
  Dit project richt zich op het verwerven van gedetailleerde kennis over het het werkelijke energiegebruik van kantoren en openbare gebouwen, alsmede de relatie tussen alle invloedsfactoren op dit energiegebruik, zodat hierop zo efficiënt mogelijk kan worden ingegrepen om gebouwen nog energiezuiniger te maken. Lees onder meer of ga naar de website.
 • OLEC 2015-heden
  Dit project beoogt voor de energietransitie inzicht te geven in afwegingen in energie-infrastructuur door op basis van het principe van lokale hybride energie infrastructuren voor benutting van laagwaardige lokaal aanwezige duurzame energiebronnen en energieopslag. Lees onder meer of ga naar de website.
 • Opschaler 2016-heden
  Dit onderzoek heeft als doel hulpmiddelen te ontwikkelen voor huishoudens, VVE’s, woningcorporaties en gemeentes om op basis van verbruiksdata uit slimme energiemeters en op basis van verbruikersinformatie de werkelijke besparingspotentiëlen in bestaande woningen beter in beeld te krijgen en zo barrières voor investeringen in energiebesparing en energiemanagement weg te nemen. Lees onder meer of ga naar de website.
 • NOM-renovatie innovatieagenda 2016-heden
  Dit project in opdracht van TKI-RvO richt zich op het opstellen van technische innovatiebehoeften om het aanbieders van woningrenovatieconcepten te kunnen ondersteunen bij hun NOM (Nul-Op-de-Meter) productontwikkeling. Er liggen juist door renovatie grote kansen voor maximale duurzaamheid. De nieuwbouw met een productievolume van slechts 1% van de bestaande woningvoorraad kent reeds financierbare NOM-oplossingen. De resultaten van het onderzoek gebruikt TKI bij het vaststellen van hun innovatieagenda 2018-2022 voor multifunctionele bouwdelen.

Treco

De centrale probleemstelling in TRECO is het verschil tussen voorspeld (berekend) energiegebruik en het werkelijke energiegebruik in praktijk. Indien dit verklaart en beheerst kan worden:

 • kan energie ingezet worden daar waar het waarde levert en het meest effectief is
 • kunnen energiesystemen geregeld en beheerst worden
 • kunnen eindgebruikers interactief geïnformeerd worden over werkelijke energieprestaties (en kosten), mogelijkheden tot gebruiks- en gedragaanpassing en informatie over prestaties van installaties en (voorspellend) onderhoud.

De aanpak vindt plaats in een gesloten cyclus van voorspellen, monitoren, vergelijken, handelen, zelfregelend/lerend.
In TRECO ontwikkelt Huygen een monitoringsystematiek aanvullend op slimme meters met een rekenalgoritme waarmee eindgebruikers en beheerders toegang krijgen tot informatie over de toestand van hun energiegebruik en de mogelijkheden tot gedragsaanpassing. In deze feed back naar gebruikers/beheerders zijn per wekelijkse periode oorzaken voor energiegebruik herleidbaar naar gebouwoorzaken, functioneren van installatie, gebruikersgedrag (zoals aanwezigheid, binnentemperatuur, ventilatiegedrag) en buitenklimaat.

Treco Office

TRECO-office richt zich op kantoren en openbare gebouwen en beoogt gedetailleerde kennis te verwerven om het werkelijke energieverbruik en gebouwprestaties in de praktijk te kunnen begrijpen, te monitoren en te voorspellen. Belangrijke factor, die ook in de monitoring wordt meegenomen, is het gebruikersgedrag.

Binnen TRECO-office richt Huygen zich op de dataverzameling waarbij met een minimum aan data een maximaal inzicht in het functioneren en de energie efficiëntie van een gebouw gaat opleveren. Doel is om mogelijke afwijkingen van het jaarverbruik (uitgedrukt in €) op gebouwniveau tijdig te signaleren. Huygen zet dit meetvoorschrift om in een procedure die Stichting ISSO als publicatie gaat uitbrengen. Door vervolgens wijzigingen aan te brengen in het gebouwgebruik c.q. gebouwbeheer kan op jaarbasis de garantie met betrekking tot het energieverbruik afgegeven worden. Op die manier kan HUYGEN optreden als partner en adviseur bij het beheersen van de technische installaties en besparen op het energieverbruik.

OLEC

OLEC beoogt voor de energietransitie inzicht te geven in afwegingen in energie-infrastructuur door op basis van het principe van lokale hybride energie infrastructuren voor benutting van lokaal aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen en energieopslag. Dit inzicht biedt kansen voor versnelling van besluitvorming bij ontwikkeling van wijkoplossingen met warmtenetten.

Hierbij onlosmakelijk onderdelen zijn:

 • het geschikt maken voor universele toepassing en benutting van alle mogelijke lokaal aanwezige duurzame en laagwaardige energiebronnen (hybride) en opslag en hergebruik van warmte en koudestromen in gebieden in de gebouwde omgeving
 • het flexibel en opschaalbaar maken door middel van ‘clusternetwerken’ hiermee geschikt voor scenario-analyse voor energie-infrastructuur
 • en hierdoor een aantrekkelijk perspectief bieden voor partijen voor financiële exploitatie en daarbij een aantrekkelijk economisch perspectief geven.

Huygen ontwikkelt in OLEC enerzijds technische standaardoplossingen voor lage temperatuur warmtenetten en anderzijds referentiewijken van woningen, kantoren of een combinatie daarvan. In een catalogus stelt Huygen zinvolle combinaties voor van referentiewijken en standaardoplossingen (met aansluit- en leveringsvoorwaarden) die snel inzicht geven in ruimtelijke, organisatorische, energetische en financiële kenmerken. In een draaiboek voor ontwikkeling van warmtenetten is dit een belangrijk instrument om de besluitvorming te versnellen.

Opschaler

Het OPSCHALER project beoogt energiegebruiksdata van slimme meters te ontsluiten (met behoud van privacy), zodat de informatie ingezet kan worden voor energiebesparingsanalyses en –maatregelen. Momenteel is het voor gebouweigenaren moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing, omdat de meeste adviezen uitgaan van een genormeerd gebouwgebruik. Hierdoor zijn zij terughoudend met investeren.

Binnen OPSCHALER ontwikkelt Huygen producten en diensten om op basis van werkelijk energiegebruik, gebruikers- en woningkenmerken te bepalen wat het effect is van besparende maatregelen en welke het meest efficiënt zullen zijn.

Door het inzicht in werkelijke besparingen is Huygen de aangewezen partner om woningcorporaties te adviseren over zinvolle renovatiemaatregelen (bouwfysisch, installaties, bewonersgedrag) en het bepalen van hun strategie daarin.

NOM-renovatie innovatie agenda

Dit project in opdracht van TKI-RvO richt zich op het opstellen van technische innovatiebehoeften om aanbieders van woningrenovatieconcepten te kunnen ondersteunen bij hun NOM (Nul-Op-de-Meter) productontwikkeling. Er liggen, juist door renovatie, grote kansen voor maximale duurzaamheid. De nieuwbouw met een productievolume van slechts 1% van de bestaande woningvoorraad kent reeds financierbare NOM-oplossingen.

In dit project voert Huygen een uitgebreide techniekinventarisatie uit gebaseerd op internationale en Nederlandse onderzoeksprojecten. De koppeling met de projecten MORE-CONNECT en P2ENDURE, waar baanbrekend werk wordt verricht, is sterk aanwezig. Daarnaast interviewt Huygen de sleutelaanbieders van concepten op hun wensen voor technische innovaties.

De resultaten van het onderzoek gebruikt TKI bij het vaststellen van hun innovatieagenda 2018-2022 voor multifunctionele bouwdelen.

Terug naar overzicht